ТЕЛЕФОН ПЛЮС ІНТЕРНЕТ ДОРІВНЮЄ DSL ПЕРСПЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МАЙЖЕ ОДНОЧАСНО З’ЯВИЛАСЯ В УКРАЇНІ Й У СВІТІ - Економіка - dt.ua

ТЕЛЕФОН ПЛЮС ІНТЕРНЕТ ДОРІВНЮЄ DSL ПЕРСПЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МАЙЖЕ ОДНОЧАСНО З’ЯВИЛАСЯ В УКРАЇНІ Й У СВІТІ

19 липня, 2002, 00:00 Роздрукувати Випуск №27, 19 липня-26 липня

Після кількох років еміграції з Нью-Йорка повернувся приятель. «Знаєш, в нас вже майже ніхто з домашніх користувачів Інтернету не додзвонюється до провайдерів за звичним діал-апом...

Після кількох років еміграції з Нью-Йорка повернувся приятель. «Знаєш, в нас вже майже ніхто з домашніх користувачів Інтернету не додзвонюється до провайдерів за звичним діал-апом. Всі перейшли на DSL» — козирнув він дивами буржуазної техніки. Приятель, мабуть, ніколи не читав новин на веб-сайті «Укртелекому»: в нашій країні технологія широкосмугового доступу до Інтернету за допомогою звичайної телефонної лінії, але без перешкод телефонним розмовам, розвивається майже «в ногу» з усім світом. Послуги DSL-доступу «Укртелеком» пропонує в усіх великих містах України.

DSL — в буквальному перекладi на українську мову — це цифрова абонентська лiнiя (Digital Subscriber Line). З’явився цей термiн з появою років з 15 тому послуги ISDN (Integrated Service Digital Network, інтегрований цифровий мережевий сервіс) — цифрового абонентського доступу, що був реалiзований з появою у 80-х роках нових цифрових автоматичних телефонних станцiй. Тоді вперше почали передавати по одній цифровій лінії звичайні телефонні розмови, факсимільні повідомлення та Інтернет. Тоді термiном DSL називали базову послугу ISDN BRI (Basic Rate Interface) — цифровий доступ зi швидкiстю 160 кбiт/с. Але сьогодні під DSL розуміють самостійну технологію для високошвидкiсної передачi цифрової інформації по фiзичнiй лiнiї (звичайно мiдному дроту). Бiльш загально пiд DSL розумiють сукупнiсть технiчних засобiв, що включає абонентську лiнiю зв’язку (кручену пару) та цифрову систему передачi, або так званi модеми, що забезпечують дуплексну (двонаправлену) передачу цифрових сигналiв по такій лінії. На сьогодні iснує безлiч рiзних «DSL-подiбних» методiв передачi iнформацiї по мiдному дроту. Всiх їх умовно об’єднують у сiмейство xDSL-технологiй. В лiнiях, що органiзованi на базi xDSL-обладнання інформація передається тiльки у цифровому виглядi. У даний час xDSL найчастiше використовується для доступу кiнцевих користувачiв до мереж передачi даних загального користування, наприклад, Інтернету.

Чому у нашій державі набула розвитку саме технологія xDSL? «Укртелеком», що її пропонує, є найбільшим оператором електрозв’язку в Українi, та два роки тому вийшов на ринок надання послуг доступу до Інтернету. На цьому ринку існувала й існує досить значна конкуренція, і його оператори без ентузіазму зустріли навіть саму звістку про наміри «Укртелекому» скласти їм компанію. З одного боку, для досягнення конкурентних переваг новачок мав запропонувати щось принципово нове, наприклад, технологію, що не має аналогів на ринку. З іншого боку, «Укртелекому» сам Бог велів використати фактор своєї найбільшої потужності: жоден оператор зв’язку, крім «Укртелекому», не має змоги зробити потужні інвестиції у масове запровадження нової, перспективної, але недешевої технології. «Укртелеком» є лiдером українського ринку Інтернету i усвiдомлює свою вiдповiдальнiсть за створення iнфраструктури високошвидкiсного доступу в цю мережу, як першого кроку до замiни в майбутньому морально-застарiлих традицiйних телефонних, телеграфних, радiо-проводових та телекабельних мереж єдиною мультисервiсною пакетною мережею», — проголошує офіційна позиція компанії. Для цього в останнi роки iнженерами «Укртелекому» вiдпрацьовувалися рiзнi варiанти впровадження систем високошвидкiсного доступу, якi були б доступними масовому користувачу. Зупинилися на технологiї xDSL, що працює на iснуючих телефонних лiнiях та забезпечує швидкiсть доступу до 115,2 кбiт/с.

Забезпечити таку швидкiсть (а в перспективi «Укртелеком» планує пiдвищити її ще в декiлька разiв) вдається завдяки використанню низки сучасних телекомунiкацiйних технологiй та рiшень. Так, модеми з боку «Укртелекому» встановлюються перед АТС таким чином, що зв’язок з абонентським модемом здiйснюється не через комутацiйне обладнання АТС (як при традиційному діал-апі — дозвоні за допомогою звичайного модему), а фактично через безпосереднє з’єднання. Телефонна лiнiя користувача потрапляє на АТС вже пiсля обладнання xDSL, яке в обхiд АТС включено цифровим каналом у мережу Інтернет. Важливою особливiстю обладнання xDSL є те, що при його встановленнi повнiстю зберiгається можливiсть користуватися всiма послугами традицiйної телефонної мережi (в тому числi визначником номера, факсом або звичайним аналоговим модемом) навiть пiд час передачi даних. Голос абонента та голос його спiврозмовника оцифровуються та передаються xDSL модемами одночасно з iншими даними. Отож, можна розмовляти по звичайному телефону та працювати в Інтернетi одночасно, тобто з’єднання з Інтернетом пiд час розмови продовжуватиме iснувати, а швидкiсть його лише дещо знижується. Висока надiйнiсть телефонного зв’язку забезпечується тим, що при вiдключеннi електроживлення, в тому числi аварiйному, xDSL-модемом вiдключаться, і телефон починає працювати в звичайному режимi. Крiм того, при використаннi xDSL-модемiв завдяки цифровiй передачi телефонних розмов пiдвищується конфiденцiйнiсть зв’язку. До того ж українська промисловість освоїла випуск комутаційного обладнання для хDSL та хDSL-модемів «Сіріус-128». Цим займається Чернігівський завод радіоапаратури. Отже, розвиток технології хDSL піде на користь вітчизняному виробнику, сприятиме створенню нових робочих місць та поповненню державного бюджету.

Пiдключення зi швидкiстю 115,2 кбiт/с до серверiв «Укртелекому» маркетологи компанії позиціонують як оптимальне на даний час за спiввiдношенням продуктивностi та вартостi для малих або середнiх офiсiв і домашнiх користувачiв, що цiнують якiсний та дешевий Інтернет. Швидкостi 115,2 кбiт/с цiлком достатньо для того, щоб одночасно працювати у Web з iлюстрованими мультимедiйними сайтами, прослуховувати високоякiсне радiо через Інтернет, дивитися Web-телебачення або спiлкуватися з друзями у вiдеоконференцiї через IP. Фактично, вiдеотелефон вдома чи в офiсi є однiєю з реальних та недорогих додаткових можливостей, що реалізуються за допомогою xDSL.

Цiнова полiтика «Укртелекому» у впровадженні технології хDSL спрямована на те, щоб у найближчий рiк-два повнiстю замiнити там, де це фiзично можливо, послуги необмеженого комутованого Інтернет-доступу (dialup unlimited) на доступ за технологiєю xDSL. Мiнiмальна абонентська плата за користування пiдключенням через xDSL модем «Сирiус-128» (Пакет «Економ»), складає 83,00 грн. на мiсяць, а помегабайтна оплата складає 0,47 коп./Мбайт. Клiєнти, що користуються послугами доступу через «Сирiус-128», часто платять менше 200 грн. на мiсяць, в той час як користувачi необмеженого комутованого доступу платять за більш повiльний Інтернет (33,6 — 56,7 кб/с) та похвилинну оплату за телефон стiльки ж або бiльше. При цьому вони не мають можливостi нормально користуватися телефоном, або додатково витрачають значнi кошти на другу телефонну лiнiю чи мобiльний зв’язок.

Для стимулювання користувачів купувати хDSL-доступ, «Укртелекомом» запроваджено систему гнучких тарифiв на цю послугу. Вона включає до себе сім тарифних планiв — від пакету «Економ» з мiнiмальною абонентською платою та помiркованою помегабайтною оплатою, до пакету «Премiум» з фiксованою мiсячною платою та можливiстю необмеженого користування послугою, а також цiлу низку пакетiв «Бiзнес» з включеним в абонплату за пiльговою цiною певним обсягом трафiка, при перевищеннi якого нараховується додаткова помегабайтна оплата аналогiчно до пакета «Економ», але за суттєво нижчою помегабайтною ставкою. Iз збiльшенням загального обсягу спожитої iнформацiї помегабайтна ставка знижується. Для iндивiдуальних користувачiв найбiльш вигiдними є «Економ»- та «Бiзнес»-тарифи.

Крiм того, найближчим часом для користувачiв xDSL доступу від «Укртелекому» планується надання ще декiлькох додаткових послуг. Так, користувачам, що пiдключилися за пакетом «Бiзнес» та «Премiум», буде надаватися додатковий мiський телефонний номер, дзвiнки на який будуть направлятися на комп’ютер користувача через обладнання xDSL — фактично це друга мiська телефонна лiнiя. Також будуть надаватися послуги Центрiв унiфiкованих повiдомлень «Укртелекому», що включатимуть iнтегрованi голосову (автовiдповiдач), факсимiльну та електронну пошту з повiдомленням про надходження пошти на комп’ютер, факс, фiксований або мобiльний телефон користувача тощо.

В даний час послуги високошвидкiсного цифрового доступу xDSL вже впроваджено в 10 регiональних дирекцiях «Укртелекому» та мiстi Києвi. Найближчим часом ця послуга буде доступна у всiх обласних та багатьох районних центрах України. Вже змонтовано тисячi абонентських лiнiй xDSL, а до кiнця року їх кiлькiсть збiльшиться бiльше нiж удвоє. «Укртелеком» планує i далi нарощувати темпи впровадження xDSL. Попит на послугу такий, що у Києві, наприклад, на встановлення xDSL-обладнання виникла черга. «Укртелеком» має намір ліквідувати її до кінця року. Закономірним результатом цілеспрямованої роботи «Укртелекому» щодо розвитку нових технологій в Україні стало зниження цін на послуги хDSL, про яке можна дізнатися на офіційному сайті «Укртелекому». Представники оператора вважають, що кількість користувачів більш доступного хDSL до кінця року щонайменш подвоїться.

Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №43-44, 16 листопада-22 листопада Архів номерів | Зміст номеру < >
Вам також буде цікаво