АСК «УКРРІЧФЛОТ»: ДЕСЯТИЛІТТЯ ПОШУКУ І ПЕРЕТВОРЕНЬ - Економіка - dt.ua

АСК «УКРРІЧФЛОТ»: ДЕСЯТИЛІТТЯ ПОШУКУ І ПЕРЕТВОРЕНЬ

18 жовтня, 2002, 00:00 Роздрукувати Випуск №40, 18 жовтня-25 жовтня

Протягом усіх десяти років кардинальних економічних перетворень в Україні основна увага на державному рівні приділялася макроекономічній складовій реформ...

Протягом усіх десяти років кардинальних економічних перетворень в Україні основна увага на державному рівні приділялася макроекономічній складовій реформ. Сьогодні, коли намітилося стійке економічне зростання і протягом ряду років країна має стабільний валютний курс і відносно помірну інфляцію, час особливу увагу звернути на мікроекономічний рівень. Саме тут, на конкретних підприємствах і в галузях, закладаються передумови для подальшого успішного просування України шляхом економічного зростання і розвитку.

Як приклад найефективнішого економіко-соціального реформування цілої галузі народного господарства країни слід передусім назвати акціонерну судноплавну компанію (АСК) «Укррічфлот». Тим більше що 11 листопада 2002 року вона відсвяткує свій перший десятирічний ювілей.

Питання про істинні причини досягнень «Укррічфлоту» у радикальних економічних трансформаціях, попри присудження групі її працівників Державної премії України в галузі науки й техніки за 1998 рік за внесок в економічну теорію і практику переведення цілої галузі народного господарства на ринкові умови господарювання усе ще очікує свого подальшого науково-теоретичного і методологічного дослідження, осмислення, широкого обговорення й узагальнення.

Численні публікації в ЗМІ, де йшлося про різноманітні аспекти комерційно-господарської діяльності «Укррічфлоту» за останнє десятиліття, не дають вичерпної відповіді на досить просте запитання. Що ж лежало і лежить в основі всіх настільки вражаючих на загальному тлі ринкових реформ в Україні нововведень і перетворень у діяльності річкового транспорту України?

На наше глибоке переконання, першопричиною є глибоке розуміння менеджментом «Укррічфлоту» суті реформ і адекватного використання ним різноманітних систем і технологічних схем організаційного управління. Адже основна мета, яку має реалізовувати підприємство, грунтується на корпоративній або приватній формах власності, — це отримання максимально можливого прибутку від усіх видів діяльності в рамках існуючого в країні законодавства. Проте досягти цієї мети навіть в обмеженому обсязі за сучасної складності виробництва без високоефективної системи управління і висококваліфікованого менеджменту неможливо.

Найбільш відповідальний і динамічний період розвитку та функціонування річкового транспорту в Україні припав на минулі 30 років. У цей час система державного управління даним видом транспорту постійно модернізувалася й удосконалювалася. Останньою в колишньому СРСР організаційною формою діяльності галузі стало міжгалузеве державне об’єднання (МДО) «Укррічфлот», створене відповідно до постанови Ради міністрів УРСР від 21 листопада 1989 року.

Це був складний виробничий комплекс, і створювався він з урахуванням якісно нових тенденцій і принципів, що відбивали реалії поточного моменту у країні. Принципи самоврядування трудових колективів підприємств, які входили до складу МДО, органічно з’єднувалися з функціями власника майна, яким було саме МДО.

Структурно МДО «Укррічфлот» складався з 53 підприємств річкового транспорту, розташованих на території десяти областей України.

Попри свою недосконалість як форми управління бізнесом, організаційна структура МДО виконала своє головне завдання. Вона послужила своєрідним трампліном для наступних, по-справжньому революційних перетворень власності в галузі.

Менеджмент МДО «Укррічфлот», маючи більш ніж 15-річну практику роботи на міжнародному фрахтовому ринку, не з чуток знав, як управляються судноплавні компанії, що функціонують в умовах ринкової економіки. Увібравши в себе все найкраще з досвіду попередніх поколінь, він виявився найбільш пристосованим до переходу на нові умови господарювання.

Основою ринкової трансформації МДО «Укррічфлот» став процес роздержавлення і приватизації об’єднання. Він будувався з урахуванням таких особливостей:

— загальнодержавного значення основних видів діяльності, пов’язаних із підтримуванням нормального функціонування ряду галузей і підгалузей народного господарства України;

— наявності у складі МДО великих підприємств, організацій зі своїми складними організаційно-технологічними структурами, що об’єднували до десятка територіально розподілених і відособлених самостійних об’єктів;

— наявності в структурі підприємств, які належали до різних галузей і видів діяльності, що було обумовлено міжгалузевим характером діяльності МДО «Укррічфлот» у цілому;

— значної (до декількох сотень кілометрів) територіальної роз’єднаності підприємств і організацій між собою;

— високої щільності виробничо-технологічних і соціально-економічних зв’язків між структурними підрозділами МДО «Укррічфлот» і складності функціональних взаємозалежностей між ними, що визначалося суттю транспортних процесів на річках і морі;

— наявності в складі МДО «Укррічфлот» різних типів підприємств і форм господарської діяльності, а також організацій зі 100-відсотковим державним бюджетним фінансуванням;

— централізованого характеру управління всіма структурними підрозділами з боку головного підприємства МДО «Укррічфлот»;

— високого рівня фондоємності виробництва, продукції, робіт і послуг.

Реформа через пошук ефективного власника, готового інвестувати майбутній розвиток, — така стратегічна мета, поставлена керівництвом АСК «Укррічфлот», цілком збігалася з проваджуваним на державному рівні курсом соціально-економічних реформ.

Необхідність створення середовища для розвитку конкуренції й одночасно збереження сформованої виробничо-транспортної структури, висока вартість майна і можливості підвищення мотивації до праці — усе це обумовило появу «Концепції перетворення «Укррічфлоту» у процесі приватизації», розробленої спеціалістами компанії за активного сприяння працівників Фонду державного майна України. Як показав час, саме науковий підхід і прагнення якомога повніше враховувати специфіку галузі дозволили зберегти технологічні й економічні зв’язки на річковому транспорті, забезпечити виконання народногосподарських завдань, враховуючи при цьому чинник соціальної захищеності працівників.

У травні 1992 року Фонд державного майна України разом із Міністерством у справах роздержавлення власності та демонополізації затвердили «Концепцію реформування МДО «Укррічфлот» у процесі приватизації». Після цього в стислий термін був виконаний комплекс визначених законодавством процедур із інвентаризації майна й оцінювання його вартості. І, нарешті, 10 листопада 1992 року наказом Фонду державного майна України № 477 було створено акціонерну судноплавну компанію «Укррічфлот».

Головною особливістю приватизаційного процесу в АСК «Укррічфлот» було те, що практично всі етапи побудови і реформування судноплавної компанії реалізовувалися в масштабах України вперше. Фактично це був перший досвід великої приватизації в країні.

Так, у березні 1993 року почалася реалізація акцій АСК «Укррічфлот» за приватизаційні майнові сертифікати і кошти із залученням до цього процесу створеного Фондом державного майна України підприємства «Річфлот-Акціонер». На початкових етапах воно об’єднало в собі функції майбутніх центрів сертифікатних аукціонів і незалежних реєстраторів власників цінних паперів.

У серпні 1993-го Фондом державного майна України з ініціативи керівництва АСК «Укррічфлот» були виставлені на продаж на Українській фондовій біржі перші 500 тис. акцій. Так було розпочато процес визначення котувань і продажу акцій приватизованих підприємств на УФБ.

У липні 1996-го саме на біржових торгах Української фондової біржі було реалізовано останні акції компанії з пакета Фонду державного майна України. З цього часу АСК «Укррічфлот» отримав статус повністю недержавного підприємства з колективною формою власності.

Активна позиція компанії на національному фондовому ринку дозволила згодом здійснити перший в Україні експеримент із виходу акцій вітчизняного підприємства на міжнародний фондовий ринок.

Наголосивши на найважливіших віхах першого етапу становлення та розвитку АСК «Укррічфлот», особливо підкреслимо перші загальні збори акціонерів судноплавної компанії, що відбулися 1994 року, на яких обрали її керівні органи й ухвалили новий за своїм змістом статут акціонерного товариства, що відповідав тодішньому стану законодавчої та нормативно-правової бази країни.

Після цього комплекс робіт із формування всіх атрибутів повноцінного юридичного організму компанії можна було вважати практично завершеним. АСК «Укррічфлот» вступив у новий період — зміцнення корпоративних прав за рахунок пошуку нових управлінських схем.

Другим за рахунком, але ключовим за важливістю стратегічним етапом реформування АСК «Укррічфлот» слід вважати залучення інвестицій для відновлення флоту.

Досвід судноплавних компаній України, Росії й інших країн показує, що виконання завдання будівництва нового флоту практично прямо виникає із завершення приватизаційних заходів. Єдино прийнятним джерелом фінансування в цьому разі стає банківське кредитування нового суднобудування під заставу суден, які будуються. Державні підприємства, позбавлені права розпоряджатися своїм флотом, такої можливості фінансування не мають.

Водночас інші варіанти, наприклад, випуск цінних паперів або отримання прямих державних субсидій в умовах перехідних економік цих країн просто відсутні.

Банком-кредитором АСК «Укррічфлот» виступив Європейський банк реконструкції та розвитку.

Схема фінансування АСК «Укррічфлот», розроблена спільно спеціалістами компанії та банку, за багатьма своїми параметрами була передовою як для України, так і для всього морського бізнесу країн СНД. Слід зазначити, що вперше ЄБРР давав кредит українському підприємству без будь-яких гарантій із боку держави. Водночас, за наполяганням АСК «Укррічфлот», новозбудовані за рахунок кредиту теплоходи вперше експлуатувалися під прапором країни фірми-позичальника, тобто України, під прямим управлінням АСК «Укррічфлот», а не найнятих ЄБРР менеджерів-управляючих.

Весь попередній етап підготовки бізнес-проекту кредитування будівництва нового флоту тривав близько двох років.

29 вересня 1995 року в Лондоні підписали першу кредитну угоду на фінансування ЄБРР будівництва п’яти суховантажних суден типу «річка—море» для АСК «Укррічфлот». Документом передбачалося, що погашення кредиту і відсотків по ньому буде здійснюватися за рахунок прибуткової експлуатації нових теплоходів.

Сьогодні перші п’ять новозбудованих суден уже працюють під державним прапором України.

Нові теплоходи є високоефективними автоматизованими суднами вантажністю 3500 тонн, при проектуванні яких врахували всі новітні досягнення в галузі суднобудування і морського бізнесу, сучасні екологічні вимоги та стандарти охорони здоров’я та безпеки екіпажу.

Особливе значення має факт розширення районів плавання цих суден, що дозволило АСК «Укррічфлот» успішно конкурувати на нових для неї географічних сегментах ринку вантажних перевезень. У даний час новозбудовані теплоходи виконують рейси в порти Швеції, Великобританії, Бельгії, Нідерландів, Португалії, Ірландії, а також Атлантичного узбережжя Франції, Іспанії, країн Північно-Західної та Західної Африки.

Чітке виконання АСК «Укррічфлот» платіжних зобов’язань по першій кредитній угоді сприяло підписанню 20 жовтня 2000 року з ЄБРР додаткової угоди про фінансування будівництва ще двох суховантажних теплоходів, які стануть до ладу наприкінці 2002 року і початку 2003-го.

Тим часом маркетингові дослідження ринку вантажних перевезень показали, що розширення географії перевезень недостатнє для збереження нинішнього рівня конкурентоздатності АСК «Укррічфлот» на міжнародних фрахтових ринках. Лише збільшення вантажності суден дає можливість знизити собівартість і збільшити прибутковість перевезень вантажів.

З цією метою спеціалісти АСК «Укррічфлот» разом із ЄБРР підготували ще один проект кредитування будівництва суден нової серії дедвейтом до 7 тис. тонн. Усього планується побудувати десять таких теплоходів.

Тендер на будівництво цієї серії суховантажних суден виграв суднобудівний завод Damen Shipyards Okean із Миколаєва. Відповідно до підготовленого суднобудівного контракту, головне судно серії з перших чотирьох теплоходів буде закладено на стапелі заводу в четвертому кварталі 2003 року і здано в експлуатацію в другому кварталі 2004-го, а наступні теплоходи АСК «Укррічфлот» отримуватиме через кожні три місяця.

Реалізація зазначеної схеми будівництва нового флоту вперше у вітчизняній практиці дозволяє українській судноплавній компанії будувати судна на вітчизняній судноверфі за рахунок фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Таким чином включаються схеми економічного зростання не лише судноплавної компанії та суднобудівного заводу, а й десятка підприємств-постачальників, створюючи тисячі нових робочих місць у ланцюжку суміжних галузей народного господарства країни.

За період із моменту приватизації 1992 року до кінця 90-х років компанія, завдяки проведеним реформам і змінам, продемонструвала, як треба працювати в нових ринкових умовах, ставши найбільшим і процвітаючим судновласником в Україні. Про це свідчить статистика: 56% загального обсягу морських перевезень суднами під вітчизняним прапором здійснюються флотом АСК «Укррічфлот».

Однак, перебуваючи під постійним пресингом жорсткої конкуренції, фахівці АСК «Укррічфлот» не зупиняються на досягнутому. Їхній пошук спрямований на втілення в життя ефективних заходів щодо мобілізації матеріальних, трудових і інтелектуальних ресурсів компанії на шляху до успішного досягнення середньо- і довгострокових цілей.

Починаючи з 2000 року, компанія активно впроваджує стратегічний план свого розвитку на наступне десятиліття. Ним передбачається виконання таких завдань, як підвищення прибутковості, розширення ринків діяльності, систематичне підвищення якості наданих послуг, зміцнення корпоративної керованості і управління персоналом, пошук оптимальних шляхів використання сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій для досягнення корпоративних і стратегічних цілей, розробка і забезпечення інвестиційних проектів.

Досягнення поставлених завдань дозволить АСК зміцнити її конкурентоздатність на ринках вантажних і туристичних перевезень, розширити сфери послуг за рахунок впровадження інтегрованої системи перевізного процесу «від дверей до дверей», створюючи тим самим передумови до ширшого залучення інвесторів.

Щоб оперативно формулювати першочергові завдання з підвищення ефективності роботи морського флоту, в «Укррічфлоті» проводиться систематичний аналіз ринків вантажних перевезень. Особлива увага в цьому питанні приділяється зміні структури, номенклатури перевезених вантажів у бік збільшення питомої ваги високотарифікованих, а саме:

— розширення ринку контейнерних перевезень;

— розвиток перевезень зернових вантажів при максимальному використанні спеціалізованих зернових комплексів Дніпропетровського, Херсонського і Миколаївського річкових портів;

— переключення із залізниці на водний транспорт вантажопотоків продукції металургійних підприємств Запоріжжя, Дніпропетровська, Кривого Рогу й Донецького регіону;

— залучення до перевезення через річкові порти транзитних вантажів із Росії, Білорусі й інших країн;

— зміцнення позицій на ринку перевезень лісу та деревини на порти Туреччини;

— зниження обсягів перевезень брухту;

— формування системи конкурентоспроможних наскрізних тарифів для експортно-імпортних вантажів.

Крім того, у компанії вважають, що настав час внести зміни в Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у частині зняття обмежень оподаткування послуг судновласників-нерезидентів і прийняти урядові рішення, що надають резидентам-експортерам пільги за умови використання послуг вітчизняних судновласників.

Одним з ключових завдань вважається подальший розвиток перевезень 20-футових контейнерів новозбудованими суднами компанії. Але для цього треба буде вирішити проблеми з переключення з автомобільного та залізничного транспорту на водний вантажопотоків контейнерів із портів Ізмаїл, Одеса, Маріуполь у регіони України, що примикають до річкових портів Дніпра, а також в зворотному напрямку. Все це дозволить розвивати контейнерні перевезення з урахуванням заходження суден компанії в її річкові порти.

Аби міцно закріпитися на ринку контейнерних перевезень, «Укррічфлот» планує створення свого контейнерного парку. У цій справі можливі різноманітні варіанти: придбання власних контейнерів, узяття їх в оренду або створення спільних підприємств із фірмами, що є контейнерними операторами.

Всі перелічені заходи, як випливає з прогнозів фахівців АСК «Укррічфлот», дозволять до 2010 року збільшити рівень морських перевезень на 25%.

Процес стабілізації економіки, що спостерігається в країнах Дунайського регіону, а також можливе введення до 2005 року глибоководного каналу Чорне море — Дунай передбачають збільшення обсягів перевезень залізорудної сировини, коксу та готової металургійної продукції.

Стратегія маркетингової політики як одна з важливих складових успішного бізнесу має такі напрями:

— вивчення попиту і пропозиції з урахуванням зміни кон’юнктури ринку транспортних послуг;

— аналіз і визначення фрахтових ставок;

— вивчення перспективних вантажопотоків;

— постійний пошук нової клієнтури тощо.

Не менш важливим напрямом реформування АСК «Укррічфлот» є постійна робота її правління з упровадження визнаних міжнародною практикою нової корпоративної й організаційної структури, систем бюджетування й управління якістю, перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

Так, освоєння нової структури управління в нерозривному зв’язку з упровадженням системи бюджетування, аналізу руху грошових потоків і матеріального стимулювання працівників через систему преміальних фондів (бонусів) дозволило домогтися ефективної роботи всіх структурних підрозділів АСК «Укррічфлот».

Така комплексна система управління передбачає розробку і виконання бюджетів кожним центром прибутків і витрат підприємства. У свою чергу, виконання бюджету матеріально стимулюється шляхом існування спеціальних преміальних фондів — бонусів, розмір яких може досягати 100% посадового окладу. Зазначена система матеріального стимулювання забезпечує безпосередній зв’язок заробітної плати з результатами праці кожного працівника і трудового колективу в цілому.

Одночасно АСК «Укррічфлот» веде активний пошук нових перспективних напрямів своєї діяльності. У 2000—2002 роках у компанії було створено першу в морській галузі України вертикально інтегровану транспортну систему перевезень вантажів за принципом «від дверей до дверей» шляхом приєднання до АСК «Укррічфлот» Миколаївського, Херсонського, Запорізького і Дніпропетровського річкових портів. Це дозволило привернути на річковий транспорт додаткові вантажопотоки й інвестиційні ресурси, а також створити сотні нових робочих місць.

Так, зусиллями АСК «Укррічфлот», річкових портів і вантажовласників були побудовані і стали до ладу комплекси з переробки зернових вантажів у Миколаївському та Дніпропетровському річкових портах, мінеральних добрив — у Херсонському, комплекс складів із зберігання та переробки металопродукції — у Запорізькому порту. Сьогодні за аналогічною схемою розпочато будівництво портових зернових елеваторів у Херсонському та Дніпропетровському річкових портах.

Не менш важливим напрямом розвитку АСК «Укррічфлот» є удосконалювання судноремонтних потужностей підприємства. Зміни на Херсонському та Запорізькому суднобудівно-судноремонтних заводах дозволили компанії завантажити виробничі потужності цих судноверфей на роботу в дві зміни і майже повністю відмовитися від ремонту власного флоту в інших комерційних фірмах.

Таким чином, подальше удосконалювання корпоративної структури управління АСК «Укррічфлот» бачиться в перетворенні компанії на мобільний вертикально інтегрований холдинг, конкурентоспроможний на міжнародних і внутрішніх транспортних ринках.

Таким є шлях пошуку нових ефективних управлінських рішень в акціонерній судноплавній компанії «Укррічфлот». Цей процес ще далекий від свого завершення. Проведений аналіз десятирічного розвитку підтверджує неминучість постійного пошуку нових форм і методів роботи з метою набуття конкурентних переваг на ринку і здійснення прибуткової та рентабельної діяльності. Знаючи протягом тривалого часу цілеспрямованість, високу кваліфікацію й управлінські якості менеджменту АСК «Укррічфлот», можна не сумніватися, що всі поставлені стратегічні цілі розвитку цій компанії цілком під силу.

Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №30, 17 серпня-23 серпня Архів номерів | Зміст номеру < >
Вам також буде цікаво